+48 500 204 405
info@star-apart.com
pl
en

Regulamin

Czy jesteś gotowy, aby zobaczyć zupełnie nowy format plików na polu gry? Teraz jest jeszcze łatwiej, a także dużo więcej, stawiać zakłady i bawić się swoimi najlepszymi grami. Dzięki swojej świeżości ultra hot slot możesz być zaskoczony, jak ekscytujące i fascynujące jest to! Po co się wahać i sprawdzać wszystko, co wcześniej zaobserwowałeś, przejdź na stronę i naprawdę poczuj te emocje na własne oczy. Poniżej zobaczysz wybrane tytuły gier wideo, takie jak poker online, ponton i kilka innych. Prawdziwe osobowości uwielbiają dreszczyk emocji i groźby, ponieważ dzięki 5 minutom możesz dokonać pozytywnych zmian w całym życiu i stać się pewnym bezpiecznym zakładem i bezpiecznym zakładem! I pewne niepewne opóźnienie na liniach bocznych, dokonaj zmiany i przynieś fortunę prosto w swoje ręce. W końcu tylko odważni i pewni siebie ludzie mogliby dostać to, co powinni mieć, zamiast spędzać wiele tygodni wykonując mało ekscytującą pracę w pracy!

W celu zapewnienia Państwu udanego pobytu przedstawiamy  regulamin określający warunki, zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji apartamentów StarApart. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Rezerwacja
 2. Zasady płatności
 3. Anulacja rezerwacji
 4. Warunki wynajmu Apartamentów
 5. Odpowiedzialność StarApart
 6. Dane osobowe

I Rezerwacja

 1. W celu dokonania rezerwacji noclegu Gość wypełnia i wysyła Formularz Rezerwacyjny lub dzwoni pod numer tel. 500 204 405.
 2. Po zaakceptowaniu warunków rezerwacji przez Gościa, StarApart, w celu potwierdzenia zgłoszenia rezerwacji, przesyła na adres e-mail Gościa Wstępne Potwierdzenie Rezerwacji.
 3. Gość dokonuje wpłaty zaliczki, zwanej dalej Opłatą Rezerwacyjną, na poczet rezerwacji na wskazane w e-mailu konto bankowe; lub podaje dane karty kredytowej zgadzając się na obciązenie jej wysokością zaliczki.
 4. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego StarApart Opłatą Rezerwacyjną lub obciążenia Opłatą Rezerwacyjną karty kredytowej Gościa.
 5. StarApart przesyła Ostateczne Potwierdzenie Rezerwacji, na podany przez  adres e-mail, nie później niż w terminie 48 godzin od daty wpływu Opłaty Rezerwacyjnej na rachunek StarApart lub po dokonaniu pomyślnej transakcji sprzedaży na karcie kredytowej Gościa.

II Zasady płatności

 1. W przypadku płatności przelewem Gość dokonuje płatności Opłaty Rezerwacyjnej na rachunek wskazany we Wstępnym Potwierdzeniu Rezerwacji podając w tytule zapłaty nazwę Apartamentu oraz termin pobytu, w taki sposób by rachunek StarApart został uznany w terminie wskazanym we Wstępnym Potwierdzeniu Rezerwacji.
 2. W przypadku wybrania opcji płatności kartą kredytową Gość przekazuje StarApart dane karty kredytowej drogą telefoniczną. Gość zobowiązany jest do przekazania danych w terminie wskazanym we Wstępnym Potwierdzeniu Rezerwacji.
 3. Uznanie rachunku StarApart Opłatą Rezerwacyjną oraz podanie danych karty kredytowej po terminie wskazanym we Wstępnym Potwierdzeniu Rezerwacji powoduje nie dojście Rezerwacji do skutku, chyba że mimo tego StarApart dokona Ostatecznego Potwierdzenia Rezerwacji.
 4. Płatność pozostałej części ceny za nocleg dokonuje się na następujących zasadach:
  • gotówką, lub kartą z chwilą wydania kluczy do Apartamentu lub
  • przelewem bankowym na rachunek StarApart, tak aby płatność dotarła do StarApart na dzień przed przyjazdem Gościa.
 5. Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Gościa.
 6. W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku StarApart musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego Apartamentu.

III Anulacja rezerwacji

 1. W przypadku anulowania lub zmian w  Rezerwacji, Gość zobowiązany jest do wysłania pisemnej anulacji drogą mailową.
 2. StarApart jest uprawniony do pobierania od Gościa następującej opłaty:
  • 100% Opłaty Rezerwacyjnej jeśli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż 7 dni przed przyjazdem.
  • Powyższa zasada nie ma zastosowania jeśli strony ustaliły inaczej we Wstępnym Potwierdzeniu Rezerwacji lub w wiążącej umowie.
 3. W przypadku anulowania lub zmian rezerwacji do 7 dni przed przyjazdem, StarApart nie obciąży Gościa żadną opłatą. Pobrana Opłata Rezerwacyjna zwracana jest w ten sam sposób w jaki została dokonana (przelewem lub zwrotem na kartę kredytową). Ewentualne koszty zwrotu (np. opłata za przelew międzynarodowy, prowizja za transkację kartą) ponosi Gość.
 4. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni przed przyjazdem StarApart ma prawo obciążyć Gościa opłatą w wysokości 100% całkowitej wartości rezerwacji. Opłata Rezerwacyjna nie jest zwracana ani przenoszona na poczet innych rezerwacji.

IV Warunki wynajmu Apartamentów

 1. Odbiór kluczy następuje w miejscu i terminie wskazanym w Ostatecznym Potwierdzeniu Rezerwacji.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00.
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Gość zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie StarApart.
 4. Przy pobraniu kluczy do Apartamentu Gość zobowiązany jest do okazania aktualnego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz aktualny adres zamieszkania Gościa.
 5. Gość zwraca klucze do Apartamentu w ostatnim dniu najmu Apartamentu do godziny 12.00, w miejscu wskazanym przez StarApart przy zakwaterowaniu.
 6. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić StarApart o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić StarApart na szkodę. Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażania Apartamentu poza: sprzętem komputerowym, telefonem, maszynką do golenia, suszarką/prostownicą do włosów.
 7. Gość może korzystać z Apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody StarApart.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu Apartamentu i w samym Apartamencie powstałe z jego winy lub z winy odiwedzających go osób. Gość zobowiązują się do pokrycia szkód najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z Apartamentu.
 9. W przypadku zgubienia kluczy od Apartamentu oraz pilota lub karty do garażu Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości po 400 zł za każdy  zgubiony komplet kluczy (konieczność wymiany zamka) oraz pilot lub kartę do garażu.
 10. W Apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania zakazu StarApart może nałożyć na Gościa karę w wysokości 500 zł za koszty związane z dearomatyzacją Apartamentu.
 11. Zabronione jest urządzanie w Apartamencie imprez towarzyskich uciążliwych dla lokatorów budynku. Goście są zobowiązani do przestrzegania ciszy nocnej od 22:007:00. W przypadku złamania tych zasad lub interwencji Ochrony budynku, Policji bądź Straży Miejskiej StarApart może nałożyć na Gości karę w wysokości 500 zł i zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym (wyprosić z Apartamentu) bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 12. StarApart nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gościa pozostawione w Apartamencie. Wszelkie rzeczy pozostawione w Apartamencie po wyjeździe Gościa będą mu zgłaszane i przecowywanie do odebrania w terminie 7 dni. Po tym czasie StarApart nie będzie ich przechowywał.
 13. Liczba osób mających zamieszkać w Apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w Potwierdzeniu Rezerwacji. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w Formularzu Rezerwacyjnym, StarApart może żądać dodatkowej opłaty.
 14. StarApart zastrzega sobie prawo do pobrania od Gości depozytu (kaucji) w wysokości wskazanej we Wstępnym Potwierdzeniu Rezerwacji, który będzie zwrócony w dniu wyjazdu jeżeli Apartament zostanie zdany wolny od zniszczeń i nie zostaną złamane warunki Regulaminu.

V Odpowiedzialność StarApart

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, StarApart rezerwuje sobie prawo zaproponowania Gościowi Apartamentu Zastępczego, będącego w tym samym standardzie lub wyższym, podobnego do Apartamentu określonego w Potwierdzeniu Rezerwacji a w przypadku braku wolnego Apartamentu do anulowania rezerwacji i zwrotu poniesionych kosztów.
 2. W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, StarApart jest zwolniony z odpowiedzialności.

VI Dane osobowe

 1. Dokonując rezerwacji na stronie internetowej www.star-apart.com Gość wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych StarApart odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Gościom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacja.